Breaking News

kto pixabay 181

Kto przeprowadza badania homologacyjne?

Włodarze UE od jakiegoś okresu zachęcają swoich członków do obniżenia emisji dwutlenku węgla w celu protekcji środowisko. Jednym z wiodących emitentów spalin do atmosfery oprócz przemysłu i energetyki, są auta. Między innymi w obliczu tego, producenci pojazdów zobowiązani są, w porozumieniu z właściwymi organami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym właściwie są badania homologacyjne? Kto jest zobowiązany do ich wykonania  i jak od strony legislacyjnej wygląda ten temat?

Czym są badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla świeżo wyprodukowanych aut. Stanowi ona fudnament do uzyskania szczegółowego opisu pojazdu – w kwestii technicznej. a także identyfikacyjnym. Badania homologacyjne opierają się na zrobieniu serii sprawdzianów komparujących stan auta z normami technicznymi ustalonymi przez ustawodawcę. Spełnienie wymogów homologacyjnych jest potrzebne, żeby czekający na rejestrację samochód został dopuszczony do jazdy. Badania homologacyjne są wymagane nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wyposażenie(a) i komponentów, z których został on złożony. Wskazana jednostka bada pojazd i na podstawie danych wytycznych przyznaje lub nie właściwe dokumenty. Uzyskanie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest równoznaczne, że auto w świetle obowiązujących przepisów może w zupełnie legalnie jeździć po drogach na terenie UE. Wymóg przeprowadzenia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, oraz takie, gdzie właściciele przeprowadzili znacznej(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o zdobycie świadectwa homologacji mogą wnioskować tylko producenci aut, ewentualnie działający z ich zgodą pośrednicy.

Homologacja auta – ujęcie prawne 

Unia Europejska stanowi wspólnotę, która dąży do tego by ujednolicać przepisy w różnych aspektach codziennego życia. Podobnie stało się z sektor(a)em automotive. W 2007 roku została zatwierdzona dyrektywa, która ustaliła zakres legislacyjne(y) związane z homologacją pojazdów silnikowych i ich komponentów, występująca w obrębie krajów wchodzących w skład wspólnoty. Dyrektywa ta ułatwia producentom aut proces wprowadzania do sprzedaży nowych modeli pojazdów. Dzięki ujednoliconym zasadom, firmy z sektora motoryzacyjnego, po otrzymaniu niezbędnych świadectw {mogą|{mają prawo legalnie rejestrować i handlować samochodami na terytorium wszystkich państw Unii Europejskiej.

Jaki organ zatwierdza świadectwo homologacyjne?

W naszym kraju organem odpowiednią(m) do wydawania decyzji w sprawie homologacji koherentnej ze wskazaniami UE jest Transportowy Dozór Techniczny. Jednostka ten działa na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy zleca przeprowadzenie testów autonomicznym jednostkom badawczym. Jednostki te, to wskazane odgórnie think tanki oraz przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego rodzaju badania(ch). Po otrzymaniu przygotowanym(ego) przez nie raportu, w przypadku pozytywnego wyniku badań, przekazywane są odpowiednie świadectwa.

Ponadto, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, należy też ocena i kontrola zgodności z prawem zaświadczeń homologacyjnych przyznanych przez inne państwa członkowskie.

Co więcej trzeba wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne zobligowane są przejść nie tylko auta, ale również wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motocykle. Także części pojazdów i składniki ich wyposażenia podlegają obowiązkowi uzyskania badań homologacyjnych – są to dla przykładu: zbiorniki paliwowe, reflektory czy sygnały dźwiękowe. Nie istnieje dokładny(a) lista(y) części podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez konkretnych wytycznych.

W Polsce cena homologacji dowolnego z pojazdów silnikowych to koszt 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są za to cztery razy tańsze i kosztują 400 zł.